Prejsť na: obsah, menu

Cenník

Vedenie účtovníctva

Právnická osoba, platca DPH
od 0 do 100 položiek mesačne ……….1 € za položku (min 90 € mesačne)
od 101 do 200 položiek mesačne …….0,9 € za položku
od 201 položiek mesačne………………0,8 € za položku

Právnická osoba, neplatca DPH
od 0 do 100 položiek mesačne ….…….0,9 € za položku (min 50 € mesačne)
od 101 do 200 položiek mesačne …….0,8 € za položku
od 201 položiek mesačne………………0,7 € za položku
Účtovná položka je jeden účtovný zápis.

Vypočítajte si mesačnú cenu za vedenie účtovníctva v priloženom súbore (formát XLS, 10 kB).

Pre nových podnikateľov máme zvýhodnenú cenu za vedenie účtovníctva a mzdovej agendy počas prvého roka podnikania:
– pre neplatcu DPH s jedným zamestnancom: 50 € / mesiac
– pre platcu DPH s jedným zamestnancom: 70 € / mesiac.

Spracovanie miezd

od 1 do 10 zamestnancov ….… 11 € zamestnanec/mesiac
od 11 do 20 zamestnancov ….. 10 €
od 21 do 30 zamestnancov …… 9 €
od 31 a viac ……………………. podľa dohody
spracovanie dohody ………… tak ako spracovanie zamestnanca

Pre nových podnikateľov máme zvýhodnenú cenu za vedenie účtovníctva a mzdovej agendy počas prvého roka podnikania:
– pre neplatcu DPH s jedným zamestnancom: 50 € / mesiac
– pre platcu DPH s jedným zamestnancom: 70 € / mesiac.

Zakladanie obchodných spoločností

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.) ………… 350 €
Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.) …………………… 350 €
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) …… 350 €
Založenie akciovej spoločnosti (a.s.) ………………………… 1 890 €
Založenie organizačnej zložky podnikateľa …………………. 1 000 €

Ceny služieb sú vrátane poplatkov do obchodného registra, vybavenia všetkých úkonov s tým spojených – na živnostenskom registri, obchodnom registri a daňovom úrade.
V cene nie sú poplatky za živnosti, nakoľko nevieme dopredu určiť napr. počet predmetov činnosti.

Vykonanie a zápis zmien do Obchodného registra

Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu, člena dozornej rady … 180 €
Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu ………………………………… 180 €
Zmena obchodného mena ………………………………………………………… 180 €
Zmena trvalého bydliska konateľa, spoločníka ………………………………… 180 €
Zmena sídla spoločnosti …………………………………………………………… 220 €
Zvýšenie základného imania ……………………………………………………… 240 €
Zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania alebo činnosti ………………… 240 €
Zmena výšky obchodného podielu spoločníka …………………………………. 270 €
Prevod obchodného podielu a zmena spoločníka ……………………………… 270 €
Zápis záložného práva na obchodný podiel spoločníka ……………………….. 290 €
Zníženie základného imania ……………………………………………………….. 290 €
Zmeny v organizačnej zložke podniku ……………………………………………. 290 €
Zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne ………………………………. 370 €
Zmeny v akciovej spoločnosti …………………………………………………….. 390 €
Vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy alebo stanov 1 strana = 5 €

Likvidácia spoločnosti

Vymáhanie pohľadávok ………………………………………. 10 – 25 % z hodnoty
Likvidácia s.r.o. a jej výmaz z Obchodného registra ……………….. dohodou
Likvidácia a.s. a jej výmaz z Obchodného registra ………………….. dohodou
Spracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu s.r.o. …………………. 600 €
Spracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a.s. ……………………. 1 400 €
Prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie ………. 150 €

Virtuálna kancelária pre našich klientov

Cena za zriadenie sídla spoločnosti je: 20 EUR / mesiac
Cena za asistenčné služby je: 10 až 20 EUR / hodina – podľa náročnosti úkonov
Cena za zriadenie adresy v sídle našej spoločnosti zahŕňa:
» poštovú adresu
» preberanie a úschovu pošty
» oznámenie o prijatí zásielky formou emailu, sms alebo telefonicky.