Prejsť na: obsah, menu

Intrastat

Vznikla vám povinnosť výkazu intrastat? Poraďte sa s nami aké sú vaše povinnosti.

Základné informácie o Intrastate:
Od roku 1993 Štatistický úrad musel nahradiť zber informácií od Colnej správy (JCD) cez vlastnú štatistiku – INTRASTAT. Od roku 2010 sa výkaz posiela výlučne elektronicky. Týka sa prijatých alebo odoslaných tovarov z/do územia SR, pričom za tovar sa považuje všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody. Tovarom spoločenstva je:
a) tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva,
b) tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia, prepustený do voľného obehu,
c) tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a b).

Z hľadiska systému INTRASTAT-SK sa pri odoslaní uvádzajú informácie o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, odoslaných do iného členského štátu okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú informácie o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Zjednodušený výkaz pre Intrastat v roku 2011 majú povinnosť podávať všetky právnické, fyzické osoby a skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.
Prah oslobodenia pre rok 2011 pre prijatie je stanovený vo výške 200 000 EUR a pre odoslanie 400 000 EUR.
Prah zjednodušenia pre rok 2011 je pri prijatí 600 000 EUR a pri odoslaní 1 700 000 EUR.

Cena za podávanie, zasielanie výkazov Intrastat v súlade s požiadavkami legislatívy je od 80 EUR za výkaz. Pre bližšie stanovenie ceny nás prosím oslovte.